ตาราง บอล แมน ย น ด ต อ ไป【congenital hypothyroidism ไทย】